Price On 25/05/2018 : Ahmedabad : 375    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 367    Banglore (CC) : 398    Barwala : 0    Bhopal : 375    Chennai (CC) : 420    Chittoor : 413    Delhi (CC) : 352    E.Godavari : 356    Hospet : 363    Hyderabad : 354    Indore : 357    Jabalpur : 377    Kanpur (CC) : 371    Kolkata (CC) : 397    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 406    Mysore : 403    Nagapur : 0    Namakkal : 405    Pune : 410    Punjab : 0    Raipur : 388    Varanasi (CC) : 380    Vijayawada : 356    Vizag : 364    W.Godavari : 356    Warangal : 353