Price On 17/04/2014 : Ahmedabad : 281    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 286    Banglore (CC) : 285    Barwala : 243    Bhopal : 275    Chennai (CC) : 300    Chittoor : 293    Delhi (CC) : 264    E.Godavari : 247    Hospet : 250    Hyderabad : 248    Indore : 265    Jabalpur : 265    Kanpur (CC) : 290    Kolkata (CC) : 295    Luknow (CC) : 290    Miraj : 263    Mumbai (CC) : 286    Mysore : 0    Nagapur : 251    Namakkal : 266    Pune : 280    Punjab : 0    Raipur : 253    Varanasi (CC) : 286    Vijayawada : 247    Vizag : 270    W.Godavari : 247    Warangal : 252

 
2011 Election Notification
Necc Election Schedule2011