Price On 29/06/2017 : Ahmedabad : 396    Ajmer : 355    Allahabad (CC) : 381    Banglore (CC) : 410    Barwala : 348    Bhopal : 362    Chennai (CC) : 422    Chittoor : 415    Delhi (CC) : 355    E.Godavari : 369    Hospet : 375    Hyderabad : 382    Indore : 360    Jabalpur : 380    Kanpur (CC) : 357    Kolkata (CC) : 395    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 432    Mysore : 410    Nagapur : 0    Namakkal : 410    Pune : 422    Punjab : 335    Raipur : 375    Varanasi (CC) : 393    Vijayawada : 369    Vizag : 375    W.Godavari : 369    Warangal : 384