Price On 18/10/2017 : Ahmedabad : 415    Ajmer : 380    Allahabad (CC) : 400    Banglore (CC) : 405    Barwala : 0    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 405    Chittoor : 398    Delhi (CC) : 392    E.Godavari : 376    Hospet : 370    Hyderabad : 375    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 405    Kolkata (CC) : 412    Luknow (CC) : 420    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 415    Mysore : 402    Nagapur : 0    Namakkal : 390    Pune : 411    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 423    Vijayawada : 376    Vizag : 376    W.Godavari : 376    Warangal : 372