Price On 24/07/2017 : Ahmedabad : 345    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 328    Banglore (CC) : 360    Barwala : 0    Bhopal : 325    Chennai (CC) : 372    Chittoor : 365    Delhi (CC) : 303    E.Godavari : 313    Hospet : 325    Hyderabad : 0    Indore : 310    Jabalpur : 322    Kanpur (CC) : 324    Kolkata (CC) : 350    Luknow (CC) : 350    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 360    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 340    Punjab : 0    Raipur : 330    Varanasi (CC) : 347    Vijayawada : 313    Vizag : 317    W.Godavari : 313    Warangal : 312