Price On 30/08/2014 : Ahmedabad : 305    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 309    Banglore (CC) : 310    Barwala : 0    Bhopal : 300    Chennai (CC) : 325    Chittoor : 318    Delhi (CC) : 315    E.Godavari : 295    Hospet : 275    Hyderabad : 290    Indore : 300    Jabalpur : 308    Kanpur (CC) : 324    Kolkata (CC) : 345    Luknow (CC) : 333    Miraj : 280    Mumbai (CC) : 328    Mysore : 0    Nagapur : 290    Namakkal : 290    Pune : 328    Punjab : 0    Raipur : 305    Varanasi (CC) : 337    Vijayawada : 295    Vizag : 305    W.Godavari : 295    Warangal : 294

 
2011 Election Notification
Necc Election Schedule2011