Price On 17/08/2017 : Ahmedabad : 385    Ajmer : 344    Allahabad (CC) : 378    Banglore (CC) : 380    Barwala : 360    Bhopal : 365    Chennai (CC) : 397    Chittoor : 390    Delhi (CC) : 370    E.Godavari : 359    Hospet : 345    Hyderabad : 355    Indore : 360    Jabalpur : 370    Kanpur (CC) : 381    Kolkata (CC) : 393    Luknow (CC) : 407    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 400    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 385    Punjab : 347    Raipur : 369    Varanasi (CC) : 403    Vijayawada : 359    Vizag : 362    W.Godavari : 359    Warangal : 357