Price On 17/02/2018 : Ahmedabad : 428    Ajmer : 360    Allahabad (CC) : 414    Banglore (CC) : 405    Barwala : 0    Bhopal : 410    Chennai (CC) : 415    Chittoor : 408    Delhi (CC) : 425    E.Godavari : 395    Hospet : 370    Hyderabad : 380    Indore : 395    Jabalpur : 422    Kanpur (CC) : 409    Kolkata (CC) : 432    Luknow (CC) : 460    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 435    Mysore : 408    Nagapur : 0    Namakkal : 395    Pune : 435    Punjab : 414    Raipur : 413    Varanasi (CC) : 443    Vijayawada : 395    Vizag : 400    W.Godavari : 395    Warangal : 393