Price On 16/12/2017 : Ahmedabad : 0    Ajmer : 380    Allahabad (CC) : 395    Banglore (CC) : 415    Barwala : 0    Bhopal : 385    Chennai (CC) : 435    Chittoor : 428    Delhi (CC) : 410    E.Godavari : 384    Hospet : 380    Hyderabad : 380    Indore : 365    Jabalpur : 380    Kanpur (CC) : 404    Kolkata (CC) : 410    Luknow (CC) : 460    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 443    Mysore : 435    Nagapur : 0    Namakkal : 425    Pune : 430    Punjab : 0    Raipur : 370    Varanasi (CC) : 433    Vijayawada : 384    Vizag : 390    W.Godavari : 384    Warangal : 401