Price On 20/04/2019 : Ahmedabad : 345    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 328    Banglore (CC) : 350    Barwala : 0    Bhopal : 320    Chennai (CC) : 380    Chittoor : 373    cochin : 307    Delhi (CC) : 305    E.Godavari : 320    Hospet : 315    Hyderabad : 295    Jabalpur : 310    Kanpur (CC) : 338    Kolkata (CC) : 348    Luknow (CC) : 350    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 350    Mysore : 0    Nagapur : 285    Namakkal : 0    Pune : 340    Punjab : 0    Raipur : 320    Varanasi (CC) : 343    Vijayawada : 320    Vizag : 330    W.Godavari : 320    Warangal : 298