Price On 22/04/2017 : Ahmedabad : 314    Ajmer : 248    Allahabad (CC) : 276    Banglore (CC) : 300    Barwala : 245    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 318    Chittoor : 311    Delhi (CC) : 260    E.Godavari : 245    Hospet : 265    Hyderabad : 253    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 290    Kolkata (CC) : 295    Luknow (CC) : 320    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 305    Mysore : 306    Nagapur : 0    Namakkal : 312    Pune : 288    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 303    Vijayawada : 245    Vizag : 275    W.Godavari : 245    Warangal : 253