Price On 26/06/2019 : Ahmedabad : 427    Ajmer : 378    Allahabad (CC) : 405    Banglore (CC) : 445    Barwala : 370    Bhopal : 405    Chennai (CC) : 470    Chittoor : 463    cochin : 410    Delhi (CC) : 380    E.Godavari : 420    Hospet : 410    Hyderabad : 415    Jabalpur : 405    Kanpur (CC) : 376    Kolkata (CC) : 447    Luknow (CC) : 407    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 472    Mysore : 455    Nagapur : 0    Namakkal : 455    Pune : 465    Punjab : 0    Raipur : 442    Varanasi (CC) : 417    Vijayawada : 420    Vizag : 430    W.Godavari : 420    Warangal : 418