Price On 21/09/2018 : Ahmedabad : 370    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 0    Banglore (CC) : 355    Barwala : 0    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 345    Chittoor : 338    Delhi (CC) : 378    E.Godavari : 376    Hospet : 320    Hyderabad : 330    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 395    Kolkata (CC) : 405    Luknow (CC) : 407    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 383    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 365    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 400    Vijayawada : 376    Vizag : 376    W.Godavari : 376    Warangal : 332