Price On 21/09/2017 : Ahmedabad : 375    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 357    Banglore (CC) : 388    Barwala : 0    Bhopal : 353    Chennai (CC) : 397    Chittoor : 390    Delhi (CC) : 353    E.Godavari : 352    Hospet : 353    Hyderabad : 0    Indore : 361    Jabalpur : 353    Kanpur (CC) : 371    Kolkata (CC) : 393    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 385    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 370    Punjab : 0    Raipur : 355    Varanasi (CC) : 390    Vijayawada : 352    Vizag : 352    W.Godavari : 352    Warangal : 342