Price On 25/11/2017 : Ahmedabad : 510    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 476    Banglore (CC) : 480    Barwala : 0    Bhopal : 465    Chennai (CC) : 500    Chittoor : 493    Delhi (CC) : 490    E.Godavari : 460    Hospet : 440    Hyderabad : 440    Indore : 475    Jabalpur : 465    Kanpur (CC) : 490    Kolkata (CC) : 500    Luknow (CC) : 495    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 505    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 490    Punjab : 0    Raipur : 450    Varanasi (CC) : 520    Vijayawada : 460    Vizag : 460    W.Godavari : 460    Warangal : 440