Price On 23/03/2017 : Ahmedabad : 352    Ajmer : 309    Allahabad (CC) : 348    Banglore (CC) : 355    Barwala : 322    Bhopal : 331    Chennai (CC) : 350    Chittoor : 343    Delhi (CC) : 330    E.Godavari : 320    Hospet : 320    Hyderabad : 317    Indore : 320    Jabalpur : 333    Kanpur (CC) : 338    Kolkata (CC) : 368    Luknow (CC) : 360    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 365    Mysore : 361    Nagapur : 317    Namakkal : 345    Pune : 355    Punjab : 0    Raipur : 340    Varanasi (CC) : 378    Vijayawada : 320    Vizag : 340    W.Godavari : 320    Warangal : 319